การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565


กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส