การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 16.30 น.

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฯจังหวัดฉะเชิงเทรา


เวลา 09.00 น. พิธิเปิดโดย  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

                แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

 

เวลา 10.00  - 12.00 น.

บรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

บรรยาย  โดย นายจำเนียร  มูลสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

                Ü ยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ป.ป.ช. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

13.00 – 16.00 น.

บรรยาย/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หัวข้อ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

บรรยายโดย เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. (จากส่วนกลาง) นายสมชัย  จิรวรรณ์

                Ü บรรยายแนวทางการตอบแบบประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย

                   1. IIT

                   2. EIT

                   3. OIT (โดย ชี้แจงแต่ละหัวข้อ รวมจำนวน 43 ข้อ)

                   หลังจากนั้นมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาในการนำเข้าข้อมูล