การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน


อัตราภาษี

เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา จะขอทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียเป็น สองเท่าของไม้ยืนต้น


บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี

มาตรา 53 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเสี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี

- ให้เจ้าของที่ดินยื่นหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินเช่น โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3, ส.ค.1

- ให้เจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) การชำระภาษีละครั้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี

- ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้โอนกรรมสิทธิ์