การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ดังนี้

        หมู่ที่  1 ชื่อบ้านหลอดท่ากก พื้นที่ 1.11 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  2 ชื่อบ้านคลองบางพระ         พื้นที่ 0.64 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  3 ชื่อบ้านโสธร พื้นที่ 1.51 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  4 ชื่อบ้านคลองบางพระ(ท่าขุนปลัด)         พื้นที่ 1.43 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  5 ชื่อบ้านหุบใน พื้นที่ 1.55 ตารางกิโลเมตร       

        หมู่ที่  6 ชื่อบ้านศรีเจริญ         พื้นที่ 1.97  ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  7 ชื่อบ้านปากคลอง         พื้นที่ 0.43  ตารางกิโลเมตร


ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  7,027  คน  แยกเป็นชาย  3,303  คน  เป็นหญิง  3,724  คน  มีจำนวนครัวเรือน  4,366  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  500  คน/ตารางกิโลเมตร


วิสัยทัศน์

อบต.โสธร  เป็นท้องถิ่นน่าอยู่  คู่เมืองแปดริ้ว