การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประชาสัมพันธ์

 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2566
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอบต.โสธร ประจำปี พ.ศ.2566
 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566
 รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลงทะเบียนสุนัขและแมว
 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลโสธร
 ประกาศผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ อถล.ตำบลโสธร
 ขอเชิญ อถล. ต.โสธร เข้าร่วมกิจกรรม "ตำบลโสธรสะอาด ครั้งที่ 8"
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตำบลโสธรสะอาด ครั้งที่ 7
 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
 การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ
 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสร้างวินัยการออม
 เอกสารให้ความรู้ เรื่อง จัดเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกกฎหมาย
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
 ประกาศขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2566
 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ยาเสพติด ?
 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
  ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it-จิตอาสา)
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ On Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ว่าด้วยเรื่อง "ใบกัญชา"
 ทำความรู้จัก "โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)"
 กิจกรรม 5.ส
 แยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลก
 10 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน
 ด่วน!!! ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ในวันที่ 17 พ.ค. 65
 ประชาสัมพันธ์ "โรคไข้เลือดออก" ภัยใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้
 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
 ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลโสธรให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (5 เม.ย.65)
 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล
 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน อบต. โสธร ประจำปี 2565 (ITA)
 ประกาศ อบต.โสธร การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2565 (ศพด.ตำบลโสธร)
 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2565
 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. โสธร
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3และภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565
 แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ เอกสาร หมายเลข 4
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
 ประกาศ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 มาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างฯ
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
 เปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 อบต.โสธร เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ให้สาธารณชนทราบ
 แผนผังการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 โครงการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 สื่อประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
 กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
 แผนการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน(ปรับปรุงใหม่)
  เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการตามแนวทางฯ (ปรับปรุงใหม่)
 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ
 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริการประชาชน
 ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 เรื่อง รับแจ้งข่าวสารการทุจริตและคอรัปชั่น
 ประกาศ อบต.โสธร ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ (ภ.ด.ส.1/2) และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ประจำประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปี พ.ศ.2566
 รายงานโครงการส่งเสริมการประชุมร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน 2566  โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร 2566  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ชี้แจงการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ  นายก อบต. จัดประชุมชี้แจงมอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  นายก อบต.โสธร ลงพื้นที่ร่วมกับ รอง ผอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโสธร  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (17-01-66)
 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565  กิจกรรมตามโครงการพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น ประจำปี 2565  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (5 เม.ย. 65)  ประชาคมตำบล (5 เม.ย. 65)  ประชาคม หมู่ที่ 5 (15 ก.พ. 65)
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565  ท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล (11 มี.ค.65)  โครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"  มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร (รถวีลแชร์ รถโยก และเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย)  ประชุมบุคลากร 13 ม.ค. 65  ประชาคม หมู่ที่ 2 (14 ก.พ. 65)
 นายก อบต. จัดกิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น (13 ม.ค. 65)  กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565  อบต.โสธร อบต.บางเตย อบต.บางกะไห อบต.วังตะเคียน ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์  ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่  ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 เวทีประชาคม หมู่ที่ 7 ชุมชนปากคลอง  นายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ศรีเจริญ 5,6 ม.6 อบต.โสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ศรีเจริญ 5,6 ม.6 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธรวงแหวน ซอย 11 หมู่ 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซ.6 หมู่ที่ 5
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธรพัฒนา หมู่ที่ 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธรพัฒนา หมู่ที่ 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างและปรับปรุง ศพด. ) องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างก่อสร้างและปรับปรุง ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีการคำนาญราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 แบบคำร้องทั่วไป
 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ