การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ขอเชิญผู้ติดต่อขอรับบริการทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพียงแสกน QR Code หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ ที่ปรากฎด้านบน หรือ คลิกที่ link https://itas.nacc.go.th/go/eit/wms8cp

ประชาสัมพันธ์

 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2566
 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ยาเสพติด ?
 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
  ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it-จิตอาสา)
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ On Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ว่าด้วยเรื่อง "ใบกัญชา"
 ทำความรู้จัก "โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)"
 กิจกรรม 5.ส
 แยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลก
 10 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน
 ด่วน!!! ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ในวันที่ 17 พ.ค. 65
 นายก อบต.โสธร ลงพื้นที่ร่วมกับ รอง ผอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโสธร
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (17-01-66)
 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565
 กิจกรรมตามโครงการพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น ประจำปี 2565
 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (5 เม.ย. 65)
 ประชาคมตำบล (5 เม.ย. 65)
 ประชาคม หมู่ที่ 5 (15 ก.พ. 65)
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 ท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล (11 มี.ค.65)
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ประจำปี 2564 (ชมรมผู้สูงอายุตำบลโสธร)
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 โครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"
 ลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์และรถโยกให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร จำนวน 2 ราย
 ประชุมบุคลากร 13 ม.ค. 65
 ประชาคม หมู่ที่ 2 (14 ก.พ. 65)
 นายก อบต. จัดกิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น (13 ม.ค. 65)
 กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 พิธีเปิดศูนย์พักคอยเมตตากฺลยาโณ ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
 อบต.โสธร อบต.บางเตย อบต.บางกะไห อบต.วังตะเคียน ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อแม่ดีเด่นตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์
 ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่
 ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564
 ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 เวทีประชาคม หมู่ที่ 7 ชุมชนปากคลอง
 นายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bindding)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย5 หมู่ที่3,4 ตำบลโสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 หมู่ที่ 3 , 4 (6 ก.พ. 66)
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้่างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้่างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลโสธร
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้่างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่6 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่1
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6 (20 ธ.ค. 65)
 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่1 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซ.2 ม.1
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย2(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย2(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย2(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่1
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่1
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1
 เผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่ 1
 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่ 1
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่ 1
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้างจ้างประจำปี 2564
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 แบบคำร้องทั่วไป
 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ