ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของ อบต. โสธร ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
 .การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์
 ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่
 ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564
 ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 เวทีประชาคม หมู่ที่ 7 ชุมชนปากคลอง
 นายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
 การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นฯ ประจำปี 2564
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บ ปี 2564
 ประกาศรับลงทะเบียนประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต
 แบบคำร้องทั่วไป
 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอขั้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ