ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

คู่มือบริการประชาชน

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/1.%20การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/2.%20การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/3.%20การขอรับสงเคราะห์เอดส์1.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/6.%20การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน%20200%20ตารางเมตร.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/7.%20การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน%20200%20ตารางเมตร.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/8.%20การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน%20200%20ตารางเมตร.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/9.%20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/10.%20การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/13.%20การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/14.%20การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง%20ดัดแปลง%20รื้อถอน%20หรือ%20เคลื่อนย้ายอาคาร.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/15.%20การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา%2032.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/16.%20%20การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/17.%20%20การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา%2021.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/18.%20%20การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/19.%20%20การขออนุญาตดัดแปลง%20หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ%20และทางเข้า-ออกของรถ%20เพื่อการอื่นตามมาตรา%2034.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/20.%20การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา%2021.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/21.%20%20การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา%2033.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/22.%20%20การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา%2022.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/23.%20%20%20การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา%2039%20ทวิ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/24.%20%20การแจ้งขุดดิน.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/25.%20%20การแจ้งถมดิน.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/26.%20%20การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา%2039%20ทวิ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/27.%20%20การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา%2039%20ทวิ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/28.%20%20การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา%2039%20ทวิ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/29%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(ตั้งใหม่)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/30%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(ตั้งใหม่)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc

 http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/31%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(ตั้งใหม่)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน%20(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)%20บริษัทจำกัดและบริษั.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/32%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(ตั้งใหม่)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/33%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/34%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/35%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)%20%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์%20%20%20%20%20%20พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน%20(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/36%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์%20%20%20%20%20%20พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/37%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/38%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/39%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน%20(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)%20บริษัทจำ.doc

http://w3.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/คู่มือบริการประชาชน/40%20การจดทะเบียนพาณิชย์%20(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)%20ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.%202499%20กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า.doc

 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com