ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

เอกสารในการขออนุญาต

เอกสารในการขออนุญาต
ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร กรณีขอรับใบอนุญาตผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้แก่
1.คำขอรับใบอนุญาต ตามแบบฟอร์ม ข.1
2.แผนผังบริเวณ แบบแปลน (วิศวะและสถาปัตย์ ) ที่วิศวกรและสถาปนิก ผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น  รวม 5 ชุด
3.รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และวิศวกรผู้คำนวณออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น
4.หลักฐานผู้ควบคุมงาน น.4 พร้อมใบ กว. กส.
5.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเข้าข่ายประเภทอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่จะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( ดูรายละเอียดประเภทอาคารในภาคผนวก ข.)
6.รายการคำนวณการใช้พลังงาน ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน กรณีที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
7.สำเนาใบ ก.ว. และ ก.ส. ของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร
8.สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1
9.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่เป็นการก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น
10.หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินผู้อื่น หรือใช้ผนังร่วมกัน กรณ๊ที่ผนังอาคารอยู่ใกล้ที่ดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 เซนติเมตร
11.หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต
12.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขออนุญาต
13.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
14.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com