ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

การดัดแปลงอาคาร
     
     เหมือนการก่อสร้างอาคารใหม่แต่ต้องนำใบอนุญาตรายการคำนวณ ถ้าอาคารที่ขอดัดแปลงจัดอยู่ในประเภทอาคารถูกกำหนดให้มี)และแบบพิมพ์เขียวที่มีลายเซนต์เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมา ประกอบการขออนุญาต
     
 สำหรับการรื้อถอนอาคาร
     
     เหมือนการดัดแปลงอาคาร
     
กรณีเป็นอาคารพักอาศัยที่สูงเกิน 2 ชั้น หรืออาคารประเภทอื่นๆ
     เหมือนกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่พักอาศัยที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสาธารณะแต่มีเอกสารเพิ่มเดิมดังนี้
 หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของวิศวกรผู้ออกแบบตามลักษณะและประเภทที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
 หนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวของสถาปนิกผู้ออกแบบตามลักษณะ และประเภทที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ควบคุมงาน ซึ่งอาจเป็นวิศวกรและ/หรือสถาปนิกตามลักษณะ และ ประเภทของอาคารที่ได้กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง
     
กรณีเป็นอาคารควบคุมการใช้
     เมื่อได้ก่อสร้าง ดัดแปลง ประเภทควบคุมการใช้แล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร(ตามแบบฟอร์มคำร้องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร) (ข.1) ก่อนการใช้อาคารควบคุมการใช้ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล หรืออาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง
     
หมายเหตุ
       
     -ขั้นตอนการขออนุญาตอาคารปกติใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 45 วัน หากมีข้อขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใด งค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบข้อขัดข้องเพื่อทำการแก้ไข หรือแจ้งไม่อนุญาตหากไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถอนุญาตได้
 สำหรับเอกสารที่เป็นสำเนาทั้งหมดให้ผู้เป็นเจ้าของเอกสารนั้นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
     
ข้อควรระวัง
    หากก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารหรือใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษ "จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท" หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
     
อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
      
   ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
   ใบอนุญาตดัดแปลง 10 บาท
   ใบอนุญาตรื้อถอน 10 บาท
   ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 10 บาท

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com