ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

การก่อสร้างอาคารใหม่

1. กรณีเจ้าของอาคารเป็นเจ้าของที่ดินเอง
   ใช้เอกสาร   
    * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
    * สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดินครบทุกหน้า
    * กรอกคำร้องในแบบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ข.1)
    * แบบพิมพ์เขียวอาคารที่ขออนุญาต จำนวน 5 ชุด
    * รายการคำนวณโครงสร้าง และออกแบบกรณีที่อาคารที่เข้าข่ายประเภทที่ได้กำหนดเป็นวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีเอกสารหนังสือรับรองและรายการคำนวณออกแบบ
    * หนังสือรับรอง สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมงาน
    * แบบอนุญาตของกองทัพเรือ
      
2. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเอง
    ใช้เอกสาร เหมือน 1
     * หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
     * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
      
3. กรณีเจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล
     * สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณห์ของนิติบุคคล
     * เอกสารเหมือน 1 และ 2 พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เป็นของกรรมการนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม
      
4. กรณีก่อสร้างอาคารห่างจากเขตที่ดินเอกชนต่างเจ้าของน้อยกว่า 50 ซ.ม
     * เอกสาร เหมือน 1 หรือ 2 หรือ 3
     * หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต
     * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม.
     * สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ที่ยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม.
      
5. กรณีก่อสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกับอาคารของบุคคลอื่น
     * เอกสารเหมือน 1 หรือ 2 หรือ 3
     * หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกัน
     * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนของผู้ยินยอมให้ก่อสร้างอาคารใช้ผนังร่วมกัน

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com