ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย
เป็นภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อยื่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีใด
     
อัตราภาษี
     
     ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นคิด อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
     ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
     ป้ายที่คำนวณเนื้อที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีในอัตรา 200 บาท
      
บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี
มาตรา 34    ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     
มาตรา 35   ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดบงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ ห้าพันบาท ถึง ห้าหมื่นบาท
 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
     
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย (ภ.ป.1)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี และชำระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
   ในกรณีที่เจ้าของป้ายมีการติดตั้งป้ายภายหลังเดือนมีนาคม ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมซึ่งมีพื้นที่ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว เปลี่ยนแปลง แก้ไขพี้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายทำให้เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com