ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน
     
อัตราภาษี
    เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา จะขอทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียเป็น สองเท่าของไม้ยืนต้น
     
 บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี
มาตรา 53   ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเสี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
     
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี
     
   ให้เจ้าของที่ดินยื่นหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินเช่น โฉนด ,น.ส.3ก,น.ส.3,ส.ค.1
   ให้เจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)การชำระภาษีละครั้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
   ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้โอนกรรมสิทธิ์

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com