ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

หน้าที่ อบต.

หน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
     
   - จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
   - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อ
     
   - เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนา และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน
   - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตรงตามต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
   - เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่น
   - เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com