ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

อำนาจ อบต.

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
         อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฏรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ดังนี้
         1.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
         2.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
           - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
           - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
           - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
           - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - ส่งเสิรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
           - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ
           - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
           - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
         3.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
           - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
           - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
           - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
           - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
           - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์
           - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
           - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
           - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
           - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
           - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
           - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
           - การท่องเที่ยว
           - การผังเมือง 

         4.หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
           - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
           - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
           - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
           - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
           - การสาธารณูปการ
           - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
           - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
           - การส่งเสริมการท่องเที่ยว
           - การจัดการศึกษา
           - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
           - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
           - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
           - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
           - การส่งเสริมการกีฬา
           - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
           - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
           - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
           - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
           - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
           - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
           - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง
           - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
           - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ
           - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           - การผังเมือง
           - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
           - การดูแลรักษาที่สาธารณะ
           - การควบคุมอาคาร
           - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
           -  กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com