ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

สำนักงานปลัด

อำนาจหน้าที่
     ปฎิบัติงานด้านเลขานุการและงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานสถิติ งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมุล งานสัญญา งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ งานประชุม งานติดต่อประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายใน เป็น 8 งาน ดังนี้
     1. งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน และงานอำนวยการข้อมูลข่าวสาร
     2. งานนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณและงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
    3. งานกฎหมายและคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์และงานข้อบัญญัติและระเบียบ
     4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผ้ประสบภัย
     5. งานเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและงานสนับสนุนการ ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
    

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com