ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล  อำเภอ และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้
    1. ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  304  สายฉะเชิงเทรา – บางปะกง   ผิวจราจรลาดยาง
    2.  ถนนเทพคุณากร ผิวจาจรคอนกรีต เชื่อมกับถนนซอยต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
    3.  ถนนโสธรวงแหวน ระยะทาง 6+495 เมตร ผิวจราจรลาดยาง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 กับถนน ฉะเชิงเทรา - บางปะกง
    4. ถนนโสธรพัฒนา ระยะทาง  2+177 เมตร  ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 กับถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง
    5. ถนนโสธรเจริญ ระยะทาง  3 กิโลเมตร ผิวจราจรหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธรกับตำบลบางเตย ตำบลบางกะไห และเชื่อมกับถนนโสธรวงแหวนโดยใช้สะพานคอนกรีตข้ามคลองศรีเจริญ
    6. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1 ระยะทาง 0+720 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลโสธรกับตำบลบางพระ
    7. ถนนโสธรวงแหวน ซอย 3 ระยะทาง 323 เมตร ผิวจราจรหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลโสธรกับตำบลบางกะไห
    นอกจากนี้ยังมีถนนซอยแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 26 สาย ผิวจราจรคอนกรีต ลาดยาง หินคลุก เชื่อมต่อกับถนนสายหลักดังกล่าวข้างต้น

การประปา
         
การประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขตบริการบางส่วนในพื้นที่  หมู่  1-7

การโทรคมนาคม
         
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  1  แห่ง  ในพื้นที่  หมู่ที่  1  ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร   ครัวเรือนร้อยละ  70  ใช้โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่

การไฟฟ้า
         
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com