ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

ที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่  1  ตำบลโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ประมาณ  8.70  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,437  ไร่
       สภาตำบลโสธร ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี  นายทรงยศ  ยงศิริ  กำนันตำบลโสธร  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก  ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนชื่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธรคนปัจจุบันคือ นายดุษฎี   เพ็ชรพันธ์  (พ.ศ.2552- ปัจจุบัน)

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   ตำบลบางเตยและตำบลวังตะเคียน
          ทิศใต้            ติดต่อกับ   ตำบลบางพระ
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลหน้าเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลบางพระและตำบลบางกะไห

ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองชลประทานและคลองซอย รวม 15 สาย    เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค และประกอบการเกษตร

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com