ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

 

            เดิมเป็นตำบลที่วัดโสธรวรารามวรวิหารและองค์หลวงพ่อพุทธโสธรตั้งอยู่ในตำบลนี้ ชื่อตำบลโสธรเข้าใจว่านำชื่อมาจากชื่อวัดโสธรฯ และชื่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธร มาใช้เรียกชื่อตำบลว่า ตำบลโสธรด้วย แต่ปัจจุบันมีการจัดแบ่งเขตการดูแลใหม่ พื้นที่ตั้งของวัดอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

               วัดโสธรวรารามวรวิหารนี้สร้างขึ้นในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา มีประวัติเล่าว่า เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดหงส์ เพราะมีเสาหงส์ตั้งอยู่ในวัด เป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงส์อยู่บนปลายเสา ต่อมาได้เกิดพายุใหญ่พัดให้หงส์ตกลงมาเหลือแต่เสา ชาวบ้านได้แก้ไขโดยเอาธงขึ้นไปแขวนไว้แทน ชื่อวัดจึงถูกเรียกใหม่เป็น วัดเสาธง ต่อมาก็เกิดพายุพัดเอาเสาธงหักอีก ชื่อวัดจึงถูกเปลี่ยนเป็น วัดเสาธงทอน  ครั้งเมื่อได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประทับที่วัดนี้ ชื่อวัดก็ได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีโสทร ตามชื่อองค์พระ และต่อมาก็เปลี่ยนเป็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร จนถึงปัจจุบันนี้

               ฉะนั้น เสาหงส์จึงถือได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ที่เก่าแก่ของวัดโสธรฯ และชาวบ้านตำบลโสธรทุกๆ คน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้นำรูป เสาหงส์ มาใช้เป็นตราสัญญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เพื่อชนรุ่นหลังจะได้จดจำประวัติและความเป็นมาของวัดโสธรวรารามวรวิหารและตำบลโสธรสืบต่อไป

 

 


ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
การเผยแพร่ราคากลางโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
.การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.บุญมนต์ชัย หมูที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนบุญมนต์ชัย หมู่ที่ 1
การเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน CCTV
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/2 หมู่ที่ 3
การเผยแพร่ราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างทดน้ำหลอดท่ากก หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเผยแพร่ราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทดน้ำหลอดท่ากก
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 18มี.ค.63)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 18มี.ค.63)
การเปิดเผยราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คันตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และรายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
การเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประการการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรพัฒนา ซ.3 ม.3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรพัฒนา ซ.3 ม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างหมาติดตั้งป้ายจราจรและสถานที่สำคัญ ป้ายชื่อถนน ซอย กระจกโค้ง ไฟกระพริบ
เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรและสถานที่สำคัญ ป้ายชื่อถนน ซอย กระจกโค้ง ไฟกระพริบ บริเวณถนนสายต่
ขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรและสถานที่สำคัญ ป้ายชื่อถนน ซอย กระจกโค้ง ไฟกระพริบ บริเวณถนนสายต่าง ๆ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.06) โครงการจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซ.3 ม.3 ตำบลโสธร
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซ.3 ม.3 ตำบลโสธร
เผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซ.3 ม.3 ตำบลโสธร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธร ซ.1 ม.2
เผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธร ซอย 1 หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธร ซอย 1 หมู่ที่ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(13ส.ค.62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม ครั้งที่1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพคุณากร ซอย 5 หมู่ที่ 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพคุณากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ 1
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร
การเปิดเผยราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพคุณากร ซอย 5 หมู่ที่ 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพคุณากร ซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพคุณากร ซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
การเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน(แบ
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7(ครั้งที่2)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7(ครั้งที่2)
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7 ต.โสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7 ต.โสธร
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซ.5, 6 หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซอย5, 6 หมู่ที่ 6
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7 ต.โสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.เทพคุณากร ซ.5 ม.7 ต.โสธร
การเปิดเผยวิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างทดน้ำคลองบางกุ้ง ม.1,4 ต.โสธร
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทดน้ำคลองบางกุ้ง ม.1,4 ต.โสธร
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 ม.6 ตำบลโสธร
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 ม.6 ตำบลโสธร
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังท่อ ถนนเทพคุณากร ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร
การเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังท่อ ถนนเทพคุณากร ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโสธรเจริญ ม.6 บ้านศรีเจริญ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโสธรเจริญ ม.6
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.โสธรเจริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1 , 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1, 5 ตำบลโสธร
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1, 5 ตำบลโสธร
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางโครงการรปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1, 5 ตำบลโสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1, 5 ตำบลโสธร
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1, 5 ตำบลโสธร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
การเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงผิวลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์
การเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงผิวลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขฯครั้งที่2)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่่2)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แก้ไขฯ ครั้งที่)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แก้ไขฯ ครั้งที่ 1)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
 
สาระความรู้
  
  
   
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
คู่มือบริการประชาชน
  
  
   
แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 
เรื่องของแผน
  
  
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
  
  
   
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  
  
   
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
  
  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริารส่วนตำบลโสธร ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  
  
   
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
  
  
   
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  
  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  
  
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
  
  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
  
  
   
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมเปลี่ยนครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ 2561
  
  
   
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  
  
   
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
  
  
   
ประการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563)
  
  
   
ประการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2556-2560) แก้ไข เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
 
ประกาศและประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นฯ ประจำปี 2564
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บ ปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  
  
   
ประกาศรับลงทะเบียนประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต
ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สาธารณชนทราบ
  
  
   
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
  
  
   
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปีภาษี 2564
  
  
   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอาคารชุด ประจำปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  
  
   
ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างฯ
  
  
   
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
  
  
   
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ 2563
  
  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  
  
   
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
  
  
   
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  
  
   
เปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  
  
   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขต อบต.โสธร ประจำปี 2563
  
  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
  
  
   
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  
  
   
อบต.โสธร เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ให้สาธารณชนทราบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  
  
   
ประกาศการขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
  
  
   
ผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส
  
  
   
ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  
  
   
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
  
  
   
ประกาศเปลี่ยนแปลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4เม.ย.62)
  
  
   
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  
  
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธรเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
  
  
   
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร
  
  
   
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (เพื่มเติม)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
ประกาศ อบต.โสธร เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
แผนผังการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  
  
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
  
  
   
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  
  
   
ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  
  
   
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  
  
   
โครงการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  
  
   
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
  
  
   
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  
  
   
สื่อประชาสัมพันธ์ "สัญญาประชาคม (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)"
  
  
   
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560
  
  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  
  
   
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  
  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) แผ่นที่ 3
  
  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) แผ่นที่ 2
  
  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) แผ่นที่ 1
  
  
   
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่4)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไข ครั้งที่ 4)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 4)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1)
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
  
  
   
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ย.59) หน้า1
  
  
   
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-ประชาชน ประจำปี 2560
  
  
   
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  
  
   
แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)
  
  
   
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศีกษา 2560
  
  
   
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2560
  
  
   
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  
  
   
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
  
  
   
แผนการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน(ปรับปรุงใหม่)
  
  
   
เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการตามแนวทางฯ (ปรับปรุงใหม่)
  
  
   
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ
  
  
   
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริการประชาชน
  
  
   
ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
  
  
   
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
  
  
   
เรื่อง รับแจ้งข่าวสารการทุจริตและคอรัปชั่น
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
หนังสือมอบอำนาจ แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ แบบคำขอขั้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน
 
Update
...
..
.
 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com