การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) แบบติดรถบนต์ จำนวน 1 เครื่อง

-ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง