การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน อบต. โสธร ประจำปี 2565 (ITA)

EIT
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
เพียง click ที่ link หรือ scan Qr Code ด้านล่าง เพื่อทำการประเมิน
https://itas.nacc.go.th/go/eit/wms8cp


IIT
ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ใน อบต. โสธร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2565
ตาม link หรือ แสกน QR Code  ด้านล่าง
https://itas.nacc.go.th/go/iit/wms8cp