การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประกาศ คำสั่ง ประจำปี พ.ศ.2564

- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก
- ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก
- ประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
- ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
- ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2
- ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3
- ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564