การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดค.ส.ล.เป็นบันไดสแตนเลส(หน้าอบต.โสธร)

/userfiles/file/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%942-%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf