การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ