การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

รายงาน

รวมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค 63 -31 มี.ค. 64)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในงานขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.โสธร ประจำปี 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 63

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 63

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 64

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 64

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 64

สถิติ

สถิติการให้บริการภาพรวมประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

สถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ตำบลโสธรประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์สำนักทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)