การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฎหมาย 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติการเก็บขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549

ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2551

ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556

ข้อบัญญัติกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลโสธร พ.ศ. 2556

ข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกัยการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 23 ) พ.ศ. 2551 (421 ข้อ ครบทุกหลักเกณฑ์)

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทีั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ฉบับ 13 พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐารการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับ 2 พ.ศ. 2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับ 3 พ.ศ. 2562

ประกาศ คกก.กกต. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างส่วนตำบล พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559

การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศ/คำสั่ง 

ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

ประกาศแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ