การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สาธารณชนทราบ

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประม.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%201.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%202.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%203.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%204.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20(หน้า%205-6).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20(หน้า%207-8).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20(หน้า%209-10).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20%20(หน้า%2011-12).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%2013.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%2014.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/51908.jpg

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/64/กองคลัง/รายงานการเงิน%20หน้า%2016.pdf