การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ข.1

|


ตรวจเอกสาร / ตรวจสถานที่

|


การพิจารณาออกใบอนุญาต

|


ออกใบอนุญาต / ชำระค่าธรรมเนียม