การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

กองการศึกษา

อำนาจหน้าที่

      มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาตลอดจนการรวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายใน เป็น 2 งาน ดังนี้

  1. งานบริหารงานการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนและวิชาการ  งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานกสนศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพและงานบริหารทั่วไป