การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่  1  ตำบลโสธร  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม ประมาณ 8.70 ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,437  ไร่

สภาตำบลโสธรได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายทรงยศ ยงศิริ กำนันตำบลโสธร เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก  ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนชื่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธรคนปัจจุบันคือ นายดุษฎี เพ็ชรพันธ์  (พ.ศ.2552- ปัจจุบัน)


อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางเตยและตำบลวังตะเคียน

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางพระ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหน้าเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางพระและตำบลบางกะไห


ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองชลประทานและคลองซอย รวม 15 สาย    เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค และประกอบการเกษตร