การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ตราสัญญลักษณ์


เสาหงส์ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ของวัดโสธร  และชาวบ้านตำบลโสธรทุก ๆ คน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้นำรูป  " เสาหงส์ " มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร