ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
เรื่องของแผน
  
  
   
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
  
  
   
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  
  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  
  
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
  
  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
  
  
   
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมเปลี่ยนครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ 2561
  
  
   
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  
  
   
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
  
  
   
ประการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563)
  
  
   
ประการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2556-2560) แก้ไข เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559
  
  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
  
  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com