ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
สำนักงานปลัดฯ
ปลัด อบต.

พันจ่าเอกองอาจ  สง่าผาสุข

 
รองปลัด อบต.

นางสุพิษณ์  ยังให้ผล

 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางบุศรา   ญาณวโร

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุมาลี  ยอดแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุมาลี  น้อยทวี

นิติกร

นายบารเมษฐ์   สมรูป

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์  ยงถาวร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกนิษฐา  น้อยปรีชา

คนงานทั่วไป

นางสมพร    น้อยปรีชา

พนักงานขับรถยนต์

นายทรงยศ  พุ่มเจริญ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประดิษฐ์  แสงดี
 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com