ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
ประกาศและประชาสัมพันธ์
Search
ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ให้สาธารณชนทราบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  
  
   
ประกาศการขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
  
  
   
ผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส
  
  
   
ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  
  
   
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
  
  
   
ประกาศเปลี่ยนแปลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4เม.ย.62)
  
  
   
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  
  
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธรเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
  
  
   
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร
  
  
   
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (เพื่มเติม)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
ประกาศ อบต.โสธร เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
แผนผังการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  
  
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
Page : 1 2 3 
[ next>> ]  [ Last ]   
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com