ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
ประกาศและประชาสัมพันธ์
Search
  
  
   
ประกาศรับลงทะเบียนประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต
ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สาธารณชนทราบ
  
  
   
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
  
  
   
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปีภาษี 2564
  
  
   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอาคารชุด ประจำปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  
  
   
ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างฯ
  
  
   
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
  
  
   
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ 2563
  
  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
  
  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  
  
   
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
  
  
   
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  
  
   
เปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  
  
   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขต อบต.โสธร ประจำปี 2563
  
  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
  
  
   
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  
  
   
อบต.โสธร เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ให้สาธารณชนทราบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
Page : 1 2 3 4 
[ next>> ]  [ Last ]   
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com