ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
Search
การเผยแพร่ราคากลางโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
.การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.บุญมนต์ชัย หมูที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนบุญมนต์ชัย หมู่ที่ 1
การเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน CCTV
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/2 หมู่ที่ 3
การเผยแพร่ราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา
การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างทดน้ำหลอดท่ากก หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเผยแพร่ราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทดน้ำหลอดท่ากก
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 18มี.ค.63)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 18มี.ค.63)
การเปิดเผยราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คันตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และรายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
การเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประการการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรพัฒนา ซ.3 ม.3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรพัฒนา ซ.3 ม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างหมาติดตั้งป้ายจราจรและสถานที่สำคัญ ป้ายชื่อถนน ซอย กระจกโค้ง ไฟกระพริบ
Page : 1 2 3 
[ next>> ]  [ Last ]   
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com