ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ประธานสภาฯ

นายประธาน  พึ่งพิบูลย์

รองประธานสภาฯ

นายนพดล  เต่ารั้ง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นางภาวินี  สุวรรณวิก

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นางสาวลดา  รักษานนท์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายสุทธิพร   ทองนุ่ม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นางเบญจา     เพ็ญภาค

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายยศนันท์  ถาวรสวัสดิ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายณรงค์  ยงถาวร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายรัสดา  แย้มอำพัน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายจิรวุฒิ  ทองกระจ่าง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายวิรัตน์   เนตรโรจน์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นางธัญลักษณ์  โชคประเสริฐนาม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายมานัส  รุ่งฟ้า
 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com