การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )
กดตามลิงค์นี้ ครับ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main


 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถ.โสธรพัฒนา ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถ.โสธรพัฒนา ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถ.โสธรวงแหวน ซ.4 ม.4 ต.โสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถ.โสธรวงแหวน ซ.4 ม.4 ต.โสธร
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 หมู่ที่1 (เชื่อมต่อหมู่ที่4) ตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลโสธร อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลโสธร อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลโสธร อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 หมู่ที่ 5 ตำบลโสธร อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของ อบต. โสธร ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
 .การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.โสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.บุญมนต์ชัย หมูที่ 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนบุญมนต์ชัย หมู่ที่ 1
 การเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถ.บุญมนต์ชัย ม.1 ต.โสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน CCTV
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 พิธีเปิดศูนย์พักคอยเมตตากฺลยาโณ ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน (ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
 อบต.โสธร อบต.บางเตย อบต.บางกะไห อบต.วังตะเคียน ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อแม่ดีเด่นตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์
 ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่
 ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564
 ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 เวทีประชาคม หมู่ที่ 7 ชุมชนปากคลอง
 นายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3และภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
 แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ เอกสาร หมายเลข 4
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดค.ส.ล.เป็นบันไดสแตนเลส(หน้าอบต.โสธร)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดค.ส.ล.เป็นบันไดสแตนเลส(หน้าอบต.โสธร)
 ประกาศ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 มาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบต.โสธร ประจำปี 2563
 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3และภ.ด.ส.4) ประจำปี 2563
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 ประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
 การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นฯ ประจำปี 2564
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บ ปี 2564
 ประกาศรับลงทะเบียนประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต
 ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สาธารณชนทราบ
 ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปีภาษี 2564
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอาคารชุด ประจำปี 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างฯ
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ 2563
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 ประกาศเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
 เปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขต อบต.โสธร ประจำปี 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 อบต.โสธร เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
 ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ให้สาธารณชนทราบ
 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2562
 ผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส
 ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (เพื่มเติม)
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศ อบต.โสธร เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนผังการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 โครงการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 สื่อประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2557
 กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
 แผนการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน(ปรับปรุงใหม่)
  เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการตามแนวทางฯ (ปรับปรุงใหม่)
 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ
 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริการประชาชน
 ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 เรื่อง รับแจ้งข่าวสารการทุจริตและคอรัปชั่น
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 แบบคำร้องทั่วไป
 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ